top of page

Voorwaarden

Voorwaarden AHB consults CORPORATE FINANCE

 

Deze Voorwaarden AHB consults zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. In deze Voorwaarden AHB consults wordt verstaan onder Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft en onder opdrachtnemer: AHB consults. Alle bedingen van deze Voorwaarden AHB consults zijn (mede) gemaakt ten behoeve van mogelijke partners of  bestuurders van AHB consults en alle overige personen die bij, voor of namens AHB consults werkzaam zijn.

 

I   Algemene bepalingen

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening tussen AHB consults en Opdrachtgever (natuurlijk persoon of rechtspersoon, zowel afzonderlijk als  gezamenlijk, enkel- en meervoudig).

2. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan AHB consults verschuldigd zijn.

3. In geval van overlijden van de Opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop AHB consults van het overlijden kennis krijgt.

4. Bij het inschakelen van derden zal de Opdrachtgever overleg met AHB consults voeren.

5. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium, kosten en bedragen zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of uit deze voorwaarden anders blijkt. Vergoeding voor o.a.  gesprekken, onderhandelingen en kosten worden middels tussentijdse afrekening aan Opdrachtgever gefactureerd met een betalingstermijn van veertien dagen.

6. De Opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, kosten of bedragen is verzocht en van wie binnen tien dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die AHB consults vanaf het moment van verstrijken van deze tien dagen zowel in als buiten rechte ter inning van haar vorderingen maakt. Een incasso- en/of advocaten- en/of deurwaarderskantoor kan dan optreden namens AHB consults. Tevens is rente over de vordering verschuldigd vanaf datum facturering. Het rentepercentage is 15% op jaarbasis.

 

II Opdracht, dienstverlening AHB consults en uitvoering overeenkomst 

1. Onder opdracht wordt voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten zoals hierna zijn genoemd.

2.  De dienstverlening van AHB consults richt zich op:

- het adviseren en begeleiden van ondernemingen en personen;

- het bij elkaar brengen van partijen:

  -bij het kopen of verkopen van bedrijven, bedrijfsmiddelen, licenties en dergelijke;

  -voor het fuseren, samenwerken en financieren van ondernemingen;

- het begeleiden van management buy-in en management buy-out transacties;

- het uitbrengen van bedrijfswaarderingen;

- nadrukkelijk geeft AHB consults geen fiscaal advies in welke vorm dan ook.

3. Bij (kennismakings-)gesprekken of onderhandelingen staat AHB consults ten dienste van alle betrokken partijen die AHB consults hiertoe een schriftelijke opdracht hebben verstrekt. 

4. AHB consults brengt partijen bij elkaar, belegt vergaderingen, zit vergaderingen voor, stuurt onderhandelingsprocessen en waakt over te volgen procedures.

5. Opdrachtgever zal AHB consults steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. 

6. AHB consults bepaalt de wijze waarop het overeengekomene wordt uitgevoerd, tenzij anders is of wordt overeengekomen. AHB consults heeft de verplichting om desgevraagd de Opdrachtgever in te lichten over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en over de vorderingen in de uitvoering van de opdracht. 

7. De Opdrachtgever moet AHB consults tijdig inlichten over gegevens en beslissingen, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van AHB consults staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft AHB consults in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 

8. Indien een bepaalde termijn wordt overeengekomen waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt dit door AHB consults naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is deze termijn niet bindend. Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst geeft de Opdrachtgever niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor AHB consults voor directe of indirecte gevolgen van een tardieve prestatie. 

9. Indien AHB consults de overeengekomen prestatie niet kan verrichten op het overeengekomen tijdstip en/of de overeengekomen plaats, doordat de Opdrachtgever de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de Opdrachtgever in verzuim en heeft AHB consults recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van AHB consults wordt vastgesteld aan de hand van de door AHB consults gehanteerde tarieven. 

10. Indien de in het vorige lid bedoelde tekortkoming het gevolg is van een door de Opdrachtgever gewenste wijziging in de specificaties van de opdracht, wordt de hierboven bedoelde termijn zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. 

11. AHB consults onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een dienst ter zake waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere Opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat AHB consults aan die Opdrachtgever een dienst verleent ten aanzien waarvan zij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere Opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene Opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere Opdrachtgever, dan overlegt AHB consults met, te haren keuze, elk van deze Opdrachtgevers of één van hen.

12. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan AHB consults in tot het sluiten van overeenkomsten namens de Opdrachtgever. De Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die AHB consults  bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. De Opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan AHB consults. Hij brengt buiten AHB consults om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Kandidaten zullen door de Opdrachtgever worden doorverwezen naar AHB consults.

13. De opdracht eindigt onder meer door vervulling, intrekking door de Opdrachtgever of teruggaaf door AHB consults. AHB consults heeft haar opdracht vervuld zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen. Indien de definitieve totstandkoming van de overeenkomst afhankelijk is van een ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.

14. Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij voortijdige beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen bedragen volgens afspraak in rekening worden gebracht.

15.  De Opdrachtgever is aan AHB consults een succes fee verschuldigd indien een succes fee is overeengekomen en tijdens de looptijd van de opdracht een transactie tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht (bijv. fusie in plaats van verkoop).

16. De Opdrachtgever is eveneens een succes fee verschuldigd indien de transactie weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar verband houdt met dienstverlening van AHB consults aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt met een kandidaat die gedurende de looptijd van de opdracht is aangedragen door AHB consults.

 

III  Aansprakelijkheid 

1. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor die schade, indien en voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de opdracht mag worden vertrouwd en dan tot een maximum van het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor de desbetreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor bepaald geldt niet in het geval de schade is ontstaan als gevolg van de opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van opdrachtnemer. 

2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade, die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan opdrachtnemer onvolledige medewerking heeft verleend of onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van opdrachtnemer

3. De in lid 1 en 2 van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

4. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste, vertrouwelijke en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

 

IV  Overige voorwaarden

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en AHB consults is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

2. AHB consults is niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins welke door een externe adviseur of organisatie veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht.

3. Opdrachtgever en AHB consults verbinden zich tot wederzijdse geheimhouding van alle informatie welke zij uitwisselen in het kader van de opdracht. Kandidaten voor het kopen van een onderneming zullen een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen alvorens zij vertrouwelijke informatie ter inzage krijgen.

V  Tarieven

1. Alle tarieven, bedragen en vergoedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

2. Alle tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd volgens het CBS consumentenprijsindexcijfer (CPI).

3. In geval van opdrachtverlening voor koop en verkoop wordt, zowel bij koop als bij verkoop, de succes fee berekend over de desbetreffende koopsom, rekening houdend met 100% van het eigendom, met op de wijze als in dit hoofdstuk is bepaald met inachtneming van de hieronder vermelde regels.

4. Onder koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, en, voor zover van toepassing, inclusief een reële inschatting van een vermoedelijke “earn out”. Over de kosten en rechten die op de overdracht vallen (zoals overdrachtsbelasting en notariële kosten) wordt geen succes fee berekend.

5. De in dit hoofdstuk bedoelde succes fee is volgens afspraak tussen beide partijen.

6. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten van ruilkoop, huurkoop, koop en verkoop op afbetaling, overname, participatie, splitsing, fusie, samenwerking, opdracht, arbeid, aanneming, financiering, optie(s), recht tot koop, huur en verhuur, en soortgelijk en in de sfeer van de opdracht.

 

Voorwaarden 2018.11

bottom of page